ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AWOOD B.V..,
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE UDEN, GEMEENTE UDEN

 

1. ALGEMEEN

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering zijn deze algemene
voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere
(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft
afgesloten, respectievelijke wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder “Awood” wordt verstaan de besloten vennootschap Awood B.V.
4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet
voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen
onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins
voorrang bedongen is.

2. AANBIEDINGEN

1. Alle door Awood gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding
vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Awood en moeten op eerste
verzoek franco aan Awood worden teruggezonden. Zij mogen zonder
toestemming van Awood niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage
gegeven worden.
3. Op verzoek van de wederpartij is Awood bereid een berekening te maken
van de benodigde goederen. Deze berekening is voor risico van de wederpartij.
Awood is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een incorrecte
berekening.
4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van
Awood, is Awood gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten
welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.
5. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Awood
niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis
gebracht.
6. Awood behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van
redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 
7. Bij bestellingen met een waarde van meer dan 50.000 euro (exclusief BTW),
wordt een aanbetaling van 25% gevraagd.

3. OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Awood eerst dan
tot stand nadat Awood een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk
heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk
geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden
Awood slechts indien deze door Awood schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3
werkdagen.
4. Elke overeenkomst wordt van de zijde van Awood aangegaan onder
ontbindende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van
Awood – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
5. Awood is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel
aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Awood is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht –
voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de
wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen,
waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden Awood tijdig alle informatie en bescheiden te
verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
8. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en
andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en
voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening
afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

4. ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze
wenst te annuleren, wordt een percentage van de orderprijs als annuleringskosten
in rekening gebracht, onverminderd het recht van Awood volledige
schadevergoeding, incl. gederfde winst te vorderen. Bij een order met een waarde
van minder dan 50.000 euro (excl. B.T.W.) wordt 10% van de orderprijs als
annuleringskosten in rekening gebracht, bij een order met een waarde van 50.000
euro (excl. B.T.W.) of meer wordt 25% van de orderprijs als annuleringskosten
in rekening gebracht.

5. LEVERING

1. Vanaf het moment van levering zijn gekochte zaken voor risico van de
wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf
van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door
Awood met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins
wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor
transport gereed staat.
3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering,
doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of
beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij
staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de
verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de
afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij
gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in
behandeling genomen.
5. Awood is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke
Awood afzonderlijk kan factureren.
6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn
geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij
niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en
risico van de wederpartij.

6. TRANSPORT/RISICO

1. Wanneer de wederpartij Awood geen nadere aanwijzingen heeft gegeven,
wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door
Awood als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen,
neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van
de vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de
verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de
meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Awood is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de
wederpartij ten gevolge van het laden of lossen van goederen.

 

7. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK.
I (OP)LEVERING

1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde
(op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks
schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de
overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken
gegevens, documenten, materialen e.d..
3. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij
nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of
niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende
overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende
overeenkomst mocht voortvloeien.
4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter
beoordeling van Awood, zal Awood in nader overleg met de wederpartij
treden.
5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer Awood aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling
kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk
heeft goedgekeurd.
b. na verloop van 8 dagen nadat Awood schriftelijk aan de wederpartij heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het
werk binnen de termijn op te nemen.
c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat
door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
6. Kleine gebreken zullen door Awood zo spoedig mogelijk worden hersteld en
kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij
opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine
gebreken, is Awood slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van
gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn
gebracht.
7. Normale afwijkingen van een representatief monster van een
natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren,
op te schorten of enige vergoeding te verlangen.
8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij
heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te
worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door ons
afgevoerd.

II MEER- EN MINDERWERK

1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin
wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is
opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis
van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op
de uitvoering, respectievelijke van Awood op de verrekening daarvan, indien
en voorzover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als
zodanig is opgedragen.
2. Awood heeft het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen,
ontstaan uit de volgende oorzaken:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Awood
dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen
normale werktijden kunnen geschieden;
b. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst aan Awood niet bekend waren of bekend konden zijn, van
kracht worden.
3. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen
aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van
het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als
meerwerk.

III VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING

1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat Awood tijdig en kosteloos
kan beschikken:
a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de
opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
b. over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels,
leidingen en andere relevante gegevens;
c. over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
d. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag
van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
e. over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
f. over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.
2. De wederpartij is verplicht de uitvoering van het werk mogelijk te maken
binnen de normale werktijden. Tevens garandeert de wederpartij dat bij
voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden
door hem in acht worden genomen.
3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft
gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor
veroorzaakte schade.
4. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en
afleveringen die niet tot het werk van Awood werk behoren zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan geen vertraging ondervindt,
bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

IV SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of
gedeeltelijk te doen schorsen.
2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen aan
Awood terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.
3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kan Awood bovendien
vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele
andersluidende betalingsbedingen.

V VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN

Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan
door Awood werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht
Awood hiervan onverwijld in kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van
verkoop van het object, na gereedkoming der werkzaamheden in het geval geen
volledige betaling terzake heeft plaatsgevonden.

8. BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT LEVERINGEN

1. De door Awood geleverde materialen worden steeds voor rekening en risico
van de wederpartij geleverd.
2. Ten gevolge van het feit dat de geleverde materialen natuurproducten zijn, is het
mogelijk dat zich daarin onvolkomenheden bevinden. Awood is in geen geval
aansprakelijk voor deze onvolkomenheden.
3. Awood is evenmin aansprakelijk voor nadien optredende effecten van het
verkochte waaronder eveneens dient te worden verstaan het inkrimpen van het
hout ten gevolg van welke omstandigheid dan ook.
4. Awood is evenmin aansprakelijk voor afwijkingen in de maatvoering van de
geleverde (hout)materialen.
5. Geen der bovengenoemde omstandigheden levert een reden op voor ontbinding
van de overeenkomst; Awood zal zich echter wel inspannen er zorg voor te
dragen dat de geleverde (hout)materialen zoveel als mogelijk voldoen aan de
gewenste specificaties en zal daarnaast de nodige voorzorgsmaatregelen
nemen om nadelig optredende effecten te voorkomen.
9. PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
– exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
– vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Awood
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien
verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de
orderbevestiging moeten worden vermeld en dat de wederpartij het recht heeft
de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

10. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare
omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door
de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar het oordeel van Awood de overmacht van tijdelijke aard zal zijn,
heeft Awood het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te
schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer
voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de
daaraan verbonden gevolgen.
4. Awood is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de
overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Awood is beperkt tot vergoeding van directe
schade in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de
factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige goederen nooit te boven
gaat.
2. De aansprakelijkheid van Awood zal het totale bedrag van de betreffende
order nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van
Awood gedane uitkering.
3. Awood is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirect
bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders,
winstderving, bewerkingskosten enz.. En evenmin voor schade die wordt
veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van Awood of veroorzaakt
wordt of in verband staat met door Awood gebruikt materiaal.
4. Awood is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door
het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan
voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
5. De wederpartij vrijwaart Awood voor elke aansprakelijkheid jegens
derden die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke
Awood jegens de wederpartij heeft.
6. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te
rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de
wederpartij dan wel door diens rechtsverkrijgenden.

12. RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door Awood slechts in behandeling genomen
indien zij Awood -rechtstreeks- binnen 10 dagen na levering van de
betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en
wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het
geleverde, respectievelijke de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden
reclames niet meer door Awood in behandeling genomen.
4. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen worden in ieder geval geacht te zijn
goedgekeurd en kunnen niet gereclameerd worden.
5. Indien de reclame door Awood gegrond wordt bevonden, is Awood
uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de
betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame
is afgewikkeld.
7. De door Awood te leveren zaken zullen voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Voor de
gebruikelijke eisen en normen verwijzen we u door naar onze website, artikel
Hout is natuurproduct met natuurlijke eigenschappen’.

13. GARANTIE

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Awood
gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door
Awood geleverde producten en werkzaamheden. Deze garantie beperkt zich
tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken die hun
oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige
onderdelen van het geleverde.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Awood niet
langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan Awood verleent.
3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem
ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van
het geleverde.
4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar
ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde
worden uitgevoerd.
5. Vervangt Awood ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen,
dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Awood.
6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de
tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is
Awood niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven eigendom van Awood, tot het moment waarop alle
krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te
verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door
de wederpartij zijn betaald.
2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling,
liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een
natuurlijk persoon is, is Awood gerechtigd de order zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te
vorderen.
3. Annulering en terugname laten het recht van Awood op vergoeding voor
verlies of schade onverlet.
4. In deze gevallen zal elke vordering van Awood op de wederpartij direct en
volledig opeisbaar zijn.

15. BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door rechtspersonen,
een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap contant
zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting
of overmaking op een door Awood aangewezen bank- of girorekening binnen
30 dagen na factuurdatum. De op de bank/ giro-afschriften van Awood
aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door natuurlijke
personen, contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of
middels storting of overmaking op een door Awood aangewezen bank- of
girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/ giro-afschriften
van Awood aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt.
3. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door
hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening
van eventuele rente en door Awood gemaakte invorderingskosten en
vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
5. Awood heeft het recht, onverminderd het recht op vergoeding van
kosten, schade en interessen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij
enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door
Awood verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen:
a. wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling
indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar
eigendommen wordt gelegd,
b. wanneer de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt
gesteld,
c. wanneer de wederpartij enige uit kracht der wet of van deze
condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. wanneer de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte
daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. wanneer de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar
bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar
bedrijf,
f. wanneer de wederpartij Awood kenbaar maakt tot verkoop over te
willen gaan van het object waarin of waaraan Awood zijn
werkzaamheden (moet) verrichten.

16. RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de
factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd
over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle
feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure
gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan.
3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met
inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17 TOEPASSSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en geschillen die
daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen
bij uitsluiting te worden gebracht voor de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]